Серектас-2 – зимовка скотоводов переходного периода от финальной бронзы к раннему железу (Жетысу)

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.52967/akz2024.2.24.176.199

Ключевые слова:

археология, Серектас-2, переходный период, трасология, археозоология, керамика, типология

Аннотация

В статье представлен обзор археологических материалов и методов, используемых для анализа костяных и каменных орудий труда, керамики и костей животных, происходящих из поселения конца II — начала I тыс. до н.э. в Жетысу (Семиречье). На основе ряда наблюдений описана технология изготовления, и даны функциональные характеристики артефактов. Подробно изложены принципы классификации керамики. В ходе археозоологического исследования установлен таксономический состав домашней и дикой фауны, оценены возрастные и экстерьерные особенности, соотношение элементов скелета и сезон гибели животных. Исследовано 1638 костей животных, из которых 1259 костей определены до вида. Среди остеологических остатков преобладают образцы от домашних животных (74.2%), встречены кости диких млекопитающих (22.6%) и пресмыкающихся (3.2%). В обоих культурных слоях в выборке домашних копытных преобладают кости МРС (63.9%), на втором месте – кости лошади (24.3%), на третьем – КРС (11.3%). В малом количестве выявлены кости собаки и верблюда. Анализ материала показывает, что овец забивали преимущественно в возрасте от 2-х до 4-х лет, а лошадей – от 5-ти до 15-ти лет.

Библиографические ссылки

Beisenov, A. Z., Loman, V. G. 2009. Drevniye poseleniya Tsentralnogo Kazakhstana (Ancient settlements of Central Kazakhstan). Almaty: “Inzhu-Marzhan” Publ. (in Russian).

Bobrinskiy, A. A. 1978. Goncharstvo Vostochnoy Yevropy. Istochniki i metody izucheniya (Pottery of Eastern Europe. Sources and methods of study). Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).

Bobrinskiy, A. A. 1999. In: Bobrinskiy, A. A. (ed.), Vasilieva, I. N., Salugina, N. P. (compl.). Aktualnyye problemy izucheniya drevnego goncharstva (Actual problems of studying ancient pottery). Samara: Samara Pedagogical University, 5-109 (in Russian).

Borodovskiy, A. P. 1997. Drevnee kostoreznoye delo yuga Zapadnoy Sibiri (The ancient bone carving art of the south of Western Siberia). Novosibirsk: Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS (in Russian).

Girya E. YU. 2015. In: Lozovskaya, O. V., Lozovskij, V. M., Girya E. YU. (eds.). Sledy v istorii. K 75-letiyu V.E. Shchelinskogo (Footprints in history. To the 75th anniversary of V.E. Shchelinsky). Sankt-Peterburg: IIMK RAN, 232-268 (in Russian).

Goncharov, A. V. 2004. In: Bobrov, V. V. (ed.). Traditsioynyye kultury i obshchestva Severnoy Azii s drevneyshikh vremen do sovremennosti (Traditional cultures and societies of North Asia from ancient times to the present). Kemerovo: Kemerovo State University, 159-160 (in Russian).

Goryachev, A. A. 2020. Drevniy arkheologicheskiy kompleks verkhovyev ushcheliya Kishi-Turgen (The ancient archaeological complex of the upper reaches of the Kishi-Turgen gorge). Almaty: Margulan Institute of Archaeology (in Russian).

Gorashchuk I. V., Kolev YU. I. 2004. In: Stashenkov D. A. (Ed.). Voprosy arheologii Urala i Povolzh'ya (Questions of archeology of the Urals and the Volga region). Samara: Samara University, 2, 89-104 (in Russian).

Gromova, V. 1953. In: Trudy Komissii po izucheniyu chetvertichnogo perioda (Proceedings of the Commission for the Study of the Quaternary Period). Vol. 10. Issue 1. Leningrad: USSR Academy of Sciences (in Russian).

Dmitriyev, Ye. A. 2017. In.: Samarskiy nauchnyy vestnik (Samara Scientific Bulletin),4 (21), 139-144 (in Russian).

Yermolayeva, A. S., Yermolenko, L. N. 2016. In: Mir Bolshogo Altaya (The world of the Big Altai), 2 (4.1), 654-672 (in Russian).

Yerokhin, N. G., Bachura, O. P. 2011. In: Tataurova, L. V. (ed.). Metodika mezhdistsiplinarnykh arkheologicheskikh issledovaniy (Methods of interdisciplinary archaeological research). Omsk: “Nauka”, 62-69 (in Russian).

Zdanovich, S. Ya., Korobkova, G. F. 1988. In: Zdanovich, G. B. (ed.). Problemy arkheologii Uralo-Kazakhstanskikh stepey (Problems of archaeology of the Ural-Kazakh steppes). Chelyabinsk: Ural Universitu, 60-79 (in Russian).

Kadyrbayev, M. K., Kurmankulov, Zh. 1992. Kultura drevnikh skotovodov i metallurgov Sary-Arki (The culture of the ancient pastoralists and metallurgists of Sary-Arka). Alma-Ata: “Gylym” Publ. (in Russian).

Karabaspakova, K. M. 2011. Zhetysu i Yuzhnyy Kazakhstan v epokhu bronzy (Zhetysu and South Kazakhstan in the Bronze Age). Almaty: Margulan Institute of Archaeology (in Russian).

Kiryushin, Yu. F., Maloletko, A. M., Tishkin, A. A. 2004. Berezovaya Luka — poseleniye epokhi bronzy v Aleyskoy stepi (Berezovaya Luka is a Bronze Age settlement in the Aley Steppe). Vol. 1. Barnaul: Altai University (in Russian).

Klevezal, G. A. 1988. Registriruyushchiye struktury mlekopitayushchikh v zoologicheskikh issledovaniyakh (Recording structures of mammals in zoological research). Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).

Korobkova, G. F., Shchelinskij, V. E. 1996. Metodika makro-mikroanaliza drevnih orudij truda (Methods of macro-microanalysis of ancient tools). Part 1. St. Petersburg: Institute for the history of material culture RAS (in Russian).

Kungurova, N. YU., Varfolomeev, V. V. 2013. In: Beisenov, A. Z. (ed.). Begazy-dandybaevskaya kul'tura Stepnoj Evrazii (Begazy-Dandybaevskaya culture of Steppe Eurasia). Almaty: Margulan Institute of Archaeology; “Begazy-Tasmola” Publ., 198-217 (in Russian).

Kuzmina, Ye. Ye. 1988. In: Vestnik drevney istorii (Bulletin of Ancient History), 2, 35-59 (in Russian).

Kurmankulov, Zh., Yermolayeva, A. S., Yerzhanova, A. Ye. 2012. Taldysay qonysy – kоne metallurgiya yeskertkíshí (Taldysay settlement – a monument of ancient metallurgy). Almaty: Margulan Institute of Archaeology (in Russian).

Loman, V. G. 1987. In: Evdokimov, V. V. (ed.). Voprosy periodizatsii arkheologicheskikh pamyatnikov Tsentralnogo i Severnogo Kazakhstana (Issues of periodization of archaeological sites of Central and Northern Kazakhstan). Karaganda: Karaganda State University, 115-129 (in Russian).

Loshakova, T. N., Usachuk, A. N. 2023. In: Kazakstan arheologiyasy (Kazakhstan Archeology), 2 (20), 166-185 (in Russian).

Margulan, A. Kh. 1979. Begazy-dandybayevskaya kultura Tsentralnogo Kazakhstana (Begazy-Dandybay culture of Central Kazakhstan). Alma-Ata: “Nauka” Publ. (in Russian).

Nurzhanov, A. A., Gimranov, D. O. 2019. In: Khabdulina, M. K. (ed.). Margulanovskiye chteniya–2019 (Margulan Readings–2019). Nur-Sultan: Margulan Institute of Archaeology, 529-538 (in Russian).

Nurzhanov, A. A., Shagirbayev, M. S. 2021. In: Zhumataev R. S. (ed). XIII Orazbaevskie chteniya (13th Orazbayev Readings). Almaty: “Kazakh University” Publ., 185-192 (in Russian).

Pankovskiy V. B., Girya E. Y., Sablin M. V. 2015. In: Stratum plus, 1, 169-184 (in Russian).

Plasteyeva, N. A., Kosintsev, P. A., Shagirbayev, M. S., Devyashin, M. M., Gasilin, V. V. 2023. In: Zoologicheskiy zhurnal (Zoological Journal), 10 (102), 1189-1200 (in Russian).

Rassadnikov A. Yu. 2016. In: Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii (Vestnik Arheologii, Antropologii i Etnografii), 4 (35), 180-187 (in Russian).

Rassadnikov, A. Yu. 2019. In: Vestnik arkheologii, antropologii i etnografii (Vestnik Arheologii, Antropologii i Etnografii), 3 (46), 75-85 (in Russian).

Rassadnikov, A. Yu. 2023. In: Izvestiya Laboratorii drevnikh tekhnologiy (News of the Laboratory of Ancient Technologies), vol. 19, no 3, 48-61 (in Russian).

Rogozhinskiy, A. E. 2011. Petroglify arkheologicheskogo landshafta Tamgaly (Petroglyphs of the archaeological landscape of Tamgaly). Almaty: “Signet Print” Publ. (in Russian).

Savelyeva, T. V., Shagirbayev, M. S. 2020. In.: Vestnik KazNPU im. Abaya, seriya «Istoricheskiye i sotsialno-politicheskiye nauki» (Bulletin Abai KazNPU, the series of «Historical and socio-political sciences»), 1 (64), 389-399 (in Russian).

Samashev, Z., Zhuniskhanov, A., Yerzhanova, A., Polovtsev, M. 2024. In: Arkheologicheskiye vesti (Archaeological News), 42, 68-75 (in Russian).

Tyurina, Ye. A. 2004. In: Bobrov, V. V. (ed.). Traditsionnye kultury i obshchestva Severnoy Azii s drevneyshih vremen do sovremennosti (Traditional cultures and societies of North Asia from ancient times to the present). Kemerovo: Kemerovo State University, 217-218 (in Russian).

Usachuk, A. N. 2013. In: Vinogradov, N. B.; Epimahov, A. V (Eds.) Drevnee Ust'e. Ukreplyonnoe poselenie bronzovogo veka v Yuzhnom Zaurale (Ancient Ustye. A fortified settlement of the Bronze Age in the Southern Trans-Urals). Chelyabinsk: Abris, 331-362 (in Russian).

Tsalkin, V. I. 1970. Drevneyshiye domashniye zhivotnyye Vostochnoy Yevropy (The oldest domestic animals of Eastern Europe). Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).

Silver, I. A. 1969. In: Science in Archaelogy. Basic books, Inc., Publishers. New York, 250-268 (in English).

Teichert, M. 1975. In: Archaeozoological studies (Kongress Groningen 1974). Amsterdam (North Holland) & New York (American Elsevier), 51-69 (in German).

Von Den Driesch, A. 1976. A Guide to the Measurement of Animal Bones from Archaeological Sites. Harvard University. Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. Peabody Museum bulletin vol 1, 68-101 (in English).

Zeder, M. A., Lapham, H. A. 2010. In: JAS, vol. 37, iss. 11, 2887-2905 (in English).

Zeder, M. A., Pilaar, S. E. 2010. In: JAS, vol. 37, iss. 2, 225-242 (in English).

Загрузки

Опубликован

2024-06-30

Как цитировать

Ермолаева, А. С., Ержанова, А. Е., Шагирбаев, М. С., & Дубягина, Е. В. (2024). Серектас-2 – зимовка скотоводов переходного периода от финальной бронзы к раннему железу (Жетысу). Археология Казахстана, (2 (24), 176–199. https://doi.org/10.52967/akz2024.2.24.176.199

Выпуск

Раздел

Полевые исследования

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)

1 2 > >>