Самое древнее захоронение человека в Казахстане: по неолитическим находкам поселения Кокен

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.52967/akz2023.3.21.164.186

Ключевые слова:

Археология, Восточный Казахстан, ранний неолит, погребение человека, каменные орудия, Кокентау, Кокен

Аннотация

Раскопки на поселении Кокен, расположенном в полузасушливой степной зоне Восточного Казахстана, выявили стратифицированные отложения каменного века, залегавшие под поселением бронзовой эпохи. В этих более ранних слоях было обнаружено человеческое захоронение, датируемое серединой VI тыс. до н.э. или периодом раннего неолита. Захоронение на поселении Кокен представляет собой самое раннее из известных и непосредственно датированных абсолютным методом человеческих останков в Казахстане и, следовательно, представляет исключительную возможность изучить происхождение, образ жизни и состав населения охотников-собирателей до появления в регионе производящего хозяйства. В статье также представлен краткий остеологический анализ человеческих останков раннего неолита, найденных на поселении. Предлагаются гипотезы относительно возможного ритуала и конструкции погребения, приводятся сравнительные аналогии из Казахстана и более обширного региона Центральной Азии и Сибири. Дальнейшее изучение поселения Кокен и ранних слоёв его заселения будет иметь ключевое значение для понимания адаптации, расселения и хозяйства человека в раннем голоцене в условиях гиперконтинентального климата степной зоны Казахстана, а также для выяснения социальных, культурных и технологических связей между населением охотников-собирателей Евразийской степи.

Библиографические ссылки

Ageeva, E. I., Maksimova, A. G. 1959. In: Trudy Instituta istorii, arheologii i etnografii AN KazSSR (Proceedings of the Institute of History, Archaeology and Ethnography of the KazSSR Academy of Science), 7, 32-58 (in Russian).

Aitkali, A. K., Zhuniskhanov, A. S., Kairmagambetov, A. M., Akhmetov, M. G., Rakhmankulov, E. Zh. 2014. In: Bissembaev, A. A. (ed.). Kadyrbayevskie chteniya–2014 (Kadyrbayev Readings–2014). Aktobe: Aktobe region historical-regional museum, 151-160 (in Russian).

Aitkali, A. K., Zhuniskhanov, A. S., Karimov, M. K., Isin, A. I., Rakhmankulov, E. Zh. 2017. In: Toleubekova, E. T., Alekseenko, A. N. (eds.) Etnodemograficheskie protsessy v Kazakhstane i sopredelnyh territoriyah (Ethno-demographic processes in Kazakhstan and adjacent territories). Ust-Kamenogorsk: “Mediya Aliyans” Publ., 18-23 (in Russian).

Artyukhova, O. A., Mamirov, T. B. 2016. In: Evraziya v Kainozoe. Stratigrafiya, Paleoekologiya, Kultury (Eurasia in the Cenozoic. Stratigraphy, Paleoecology, Cultures), 5, 165-171 (in Russian).

Bazaliyskiy, V. I. 2006. In: Vestnik Irkutskii gosudarstvennyi universitet (Bulletin of Irkutsk State Technical University), 4 (28), 80-103 (in Russian).

Bazaliyskiy, V. I., Livere, A. R., Haverkort, K. M., Pezhemskiy, D. V., Tyutrin, A. A., Turkin, G. V., Weber, A. V. 2006. In: Izvestiya laboratorii drevnikh tekhnologii (Bulletin of the Laboratory of Ancient Technologies), 4. Irkutsk: Irkutsk State Technical University, 80-103 (in Russian).

Belanovskaya, T. D., Bzhaniya, V. V., Gurina, N. N., Zaitseva, G. I., Zimina, M. P. et al. 1996. Arheologiya. Neolit Severnoy Evrazii (Archaeology. Neolithic of Northern Eurasia). Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).

Vinogradov, A. V. 1981. Drevnie okhotniki i rybolovy Sredneaziatskogo mezhdurechiya (Ancient hunters and fishermen of the Central Asian interfluve). Moscow: “Nauka” Publ. (in Russian).

Doumani Dupuy, P. N., Zhuniskhanov, A. S., Bullion, E., Rakmankulov, E. Zh., Kiyasbek, G. K., Tashmanbetova, Zh. Kh., Isin, A. I., Merkle, A., Gumirova, O. 2020. In: Baitanayev, B. A. (ed.). Margulanovskie chteniya–2020 (Margulan readings–2020). Almaty: Margulan Institute of Archaeology, 68-81 (in Russian).

Zaibert, V. F. 1992. Atbasarskaya kultura (Atbasar culture). Ekaterinburg: Russian Academy of Sciences, Ural branch (in Russian).

Zakharov, S. V., Merts, V. K., Bychkov, V. S. 2020. In: Mir Bolshogo Altaya (World of the Big Altai), 6 (3), 982-1000 (in Russian).

Iliuf, K. S. 2012. In: Rol muzeev na sovremennom etape i perspectivy razvitiya (Role of museums at the present stage and development prospects). Pavlodar, 29-35 (in Russian).

Isin, A. I., Zhuniskhanov, A. S., Aitkali, A. K., Rakhmankulov, E. Z. 2018. In: Akhmetov, D. K. (ed.). Altai – zolotaya kolybel tyurkskogo mira (Altai – the golden cradle of the Turkic world). Ust-Kamenogorsk: Akimat of Eastern Kazakhstan region, 98-112 (in Russian).

Konshin, N. Y. 1903. In: Zapiski Semipalatinskogo podotdela Zap-Sib. Otdela Imperatorskoe Russkoe Geogragicheskoe obshestvo (Notes of the Semipalatinsk subdivision of the West Siberian department of Imperial Russian Geographical Society), 1. Semipalatinsk: Printing house of the Semipalatinsk Regional Board, 1-32 (in Russian).

Lbova, L. V., Zhambaltarova, E. D. 2009. In: Vestnik Novosibirskyi gosudarstvennyi universitet. Seriya: Istoriya, filologiya. Vypusk: Arheologiya, etnografiya (Bulletin of the Novosibirsk State University. Series: History, philology. Edition: Archaeology and ethnography), 8 (3), 89-97 (in Russian).

Lbova, L. V., Zhambaltarova, E. D., Konev, V. P. 2008. Pogrebalnye kompleksy neolita – rannego bronzovogo veka Zabaikaliya (formirovanie arhetipov pervobytnoy kultury) (Burial complexes of the Neolithic – Early Bronze Age of Transbaikalia (formation of archetypes of primitive culture)). Novosibirsk: Institute of Archaeology and Ethnography of the SB RAS (in Russian).

Logvin, A. V., Shevnina, I. V. 2009. In: Morgunova, N. L. (ed.). Problemy izucheniya kultur bronzovogo veka stepnoy zony Vostochnoy Evropy (The problems of studying the Early Bronze Age cultures in the steppe zone of Eastern Europe). Orenburg: Orenburg State Pedagogical University, 142-151 (in Russian).

Logvin, V. N. Kamennyi vek Kazakhstanskogo Pritobolya (mezolit–eneolit) (Stone Age of the Tobol region in Kazakhstan (mezolit–eneolit)). Almaty: Kazakh Pedagogical University (in Russian).

Masson, V. M. 1971. Poselenie Dzheitun (problemy stanovleniya proizvodyaschey ekonomiki) (Jeitun settlement (problems of the formation of a producing economy)). Leningrad: “Nauka” Publ. (in Russian).

Merts, V. K. 2002. In: Merts, V. K. (ed.). Izuchenie pamyatnikov arheologii Pavlodarskogo Priirtyshiya (The study of archaeological sites in Pavlodar’s Irtysh region). Pavlodar: “Eko” Publ., 75-102 (in Russian).

Merts, V. K. 2018. In: Vestnik Omskogo Universiteta. Seriya “Istoricheskie nauki” (Bulletin of the Omsk University. Series: Historical sciences”), 3 (19), 99-109 (in Russian).

Merts, V. K. 2019. Kratkaya istoriya razvitiya materialnoy kultury Pavlodarskogo Priirtyshiya (A brief history of the development of Pavlodar’s Irtysh Region material culture). Pavlodar: Center of archaeological research named after A.Kh. Margulan (in Russian).

Samashev, Z. S., Aitkali, A. K., Zhuniskhanov, A. S., Doumani Dupuy, P. N., Rakhmankulov, E. Z., Kiyasbek, G. K., Tashmanbetova, Zh. Kh., Kurmangaliev, A. K., Zhangaliev, U. K. 2021. In: Tuimebayev, Z. K. (ed.). Drevnyaya i srednevekovaya arheologiya Tsentralnoy Azii (Ancient and medieval archaeology of Central Asia). Almaty: al Farabi Kazakh National University, 47-62 (in Russian).

Chernikov, S. S. Vostochnyi Kazakhstan v epokhu neolita i bronzy (East Kazakhstan in Neolithic and Bronze Age). Moscow: Academy of Sciences of the USSR (in Russian).

Idirkhangai, T., Mirzhiddorzh, E., Origbaiar, S., Galbadrakh, B., Edernebaatar, D., Önorbaiar, B. 2015. In: Journal of the Archaeology, History and Culture, 11 (10), 1-22 (in Mongolian).

Idirkhangai, T., Mirzhiddorzh, E., Origbaiar, S., Galbadrakh, B., Edernebaatar, D., Önorbaiar, B. 2016. In: Mandryka, P. V. (ed.). Drevnie kultury Mongolii, Baykalskoy Sibiri i Severnogo Kitaya (Ancient Cultures of Moglolia, Baikal Siberia and Northern China). Krasnoyarsk: Siberian Federal University, 126-143 (in Mongolian).

Bronk, Ramsey C. 2009. In: Radiocarbon, 51, 337-360 (in English).

Doumani Dupuy, P. N., Zhuniskhanov, A. S., Bullion, E. A., Kiyasbek, G. K., Tashmanbetova, Zh. Kh., Rakhmankulov, E. Z., Isin, A. I. 2021. In: Archaeological Research in Asia, 27, 100292 (in English).

Goriunova, O. I., Novikov, A. G., Turkin, G. V., Weber, A. W. 2021. In: Archaeological Research in Asia, 26, 100224 (in English).

Harris, David R. 2010. Origins of Agriculture in Western Central Asia: An Environmental-Archaeological Study. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press (in English).

Kocher, A. et al. 2021. In: Science, 374, 182-188. DOI: 10.1126/science.abi5658 (in English).

Rol, N. 2019. In: Susan, Pollock, Reinhard, Bernbeck, Birgül, Öğüt (eds.) Looking Closely: Excavations at Monjukli Depe, Turkmenistan, 2010–2014. Leiden: Sidestone Press, 213-264 (in English).

Reichert, S., Erdene-Ochir, N., Bemmann, J. 2022. In: Asian Perspectives, 61 (2), 220-252 (in English).

Reimer, P. Bard Е., Baylis, А., Beck, J W., Blackwell, P. G., Ramsey, C. B., Buck C. E., Hai Cheng, Edwards R. L., Friedrich M. et al. 2013. In: Radiocarbon, 55, 1869-1887 (in English).

Taylor, W. T. T., Pruvost, M., Posth, C., Rendu, W., Krajcarz, M. T., Abdykanova, A., Brancaleoni, G., Spengler, R., Hermes, T., Schiavinato, S., Hodgins, G., Stahl, R., Min J., Alisher kyzy, S., Fedorowicz, S., Orlando, L., Douka, K., Krivoshapkin, A., Jeong, C., Warinner C. & Shnaider S. 2021. In: Nature Human Behaviour, 5(9), 1169–1179 (in English).

White, T. D, Black, M. T., Folkens, P. A. 2011 (3rd edn). Human Osteology. California: Elsevier Academic Press (in English).

Yoshihiro, N., Aripdjanov, O., Arai, S., Akashi, Ch., Nakata, N., Sayfullayev, B., Ergashev, O., Suleimanov, R. 2022. In: Archaeological Research in Asia, 30, 100352 (in English).

Загрузки

Опубликован

2023-09-30

Как цитировать

Доумани Дюпюй, П., Ташманбетова, Ж. ., Киясбек, Г. ., Мерц, В. ., Койл, Р. ., Жунисханов, А. ., & Самашев, З. (2023). Самое древнее захоронение человека в Казахстане: по неолитическим находкам поселения Кокен. Археология Казахстана, 21(3 (21), 164–186. https://doi.org/10.52967/akz2023.3.21.164.186

Выпуск

Раздел

Междисциплинарные исследования

Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)